เงื่อนไขการได้รับเกียรติบัตร Safety Training ออนไลน์ คือ ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 จึงจะมอบเกียรติบัตรโดยส่งผ่านทาง E mail ที่กรอกไว้ ทั้งนี้หากต้องการเกียรติบัตรฉบับพิมพ์สามารถติดต่อรับได้ที่ ศูนย์ EESH (02-470-8393) คุณอภิชาติ ในวันและเวลาราชการ

หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษา  ชั้นปีที่  1 มจธ. ”

นักศึกษา สามารถเข้าไปศึกษาข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ http://sustainable.kmutt.ac.th/20200416/6056/

นักศึกษาสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ ออนไลน์ที่ https://tinyurl.com/KMUTTSafety-1

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ.

นักศึกษา สามารถเข้าไปศึกษาข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ http://sustainable.kmutt.ac.th/20200417/6107/

นักศึกษาสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ ออนไลน์ที่ https://tinyurl.com/KMUTTSafety-3