ห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ความปลอดภัยกับเป้าหมายตาม sdgs 2030

ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โรงประลอง และโรงงานต้นแบบ

ระเบียบปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ผังการจัดแยกของเสียและสารเคมี

ระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

ชุดกู้ภัยฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Spill kit)