มดอาสา กู้ภัยวิกฤต โควิด 19

” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “
NO ONE LEFT BEHIND

 จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกหนึ่งบทบาท ที่มจธ.ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยเหลือประชาคม มจธ. ชุมชนและสังคมโดยรอบ ตกผลึกกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของสังคม โดย เครือข่าย มดอาสา มจธ. มีความตั้งใจที่จะแบ่งปัน และเผยแพร่ แนวคิด แนวปฏิบัติต่างๆ ของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตสถานกาณณ์ดังกล่าว ถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดผ่านตัวอักษร กลายเป็น รูปเล่ม ” มดอาสา กู้ภัยวิกฤต โควิด 19 ” เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  เพราะ เรา ” มดอาสา ” จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Another function that KMUTT has learned and self-development has emerged from the catastrophe of the COVID-19 virus outbreak situation. Crystallization has become another significant lesson for society, since it has helped KMUTT, the community, and the surrounding society. KMUTT’s Volunteer Network aims to share and propagate a variety of ideas and practices. ” Volunteer Ants to Rescue the Covid-19 Crisis ” was strung, sorted, and conveyed by letters to become a book form so that society can learn and develop together because we ” Volunteer Ants ” would not leave anyone behind.

Read Ebook Click : http://online.anyflip.com/ovoyt/kblo/mobile/index.html

 

 

OFFICIAL WEBSITE COVID-19: INFORMATION AND UPDATES FOR THE KMUTT COMMUNITY