มดอาสา กู้ภัยวิกฤต โควิด 19

” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “
No one left behind

      จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกหนึ่งบทบาท ที่มจธ.ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยเหลือประชาคม มจธ. ชุมชนและสังคมโดยรอบตกผลึกกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของสังคม โดย เครือข่าย มดอาสา มจธ. มีความตั้งใจที่จะแบ่งปัน และเผยแพร่ แนวคิด แนวปฏิบัติต่างๆ ของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตสถานกาณณ์ดังกล่าว ถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดผ่านตัวอักษร กลายเป็น รูปเล่ม ” มดอาสา กู้ภัยวิกฤต โควิด 19 ” เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกัน  เพราะ เรา ” มดอาสา ” จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

From the crisis of the epidemic situation of the COVID-19 virus, another role that KMUTT has learned and self-development To help the community, KMUTT, the community and society around crystallize has become another important lesson of society. of turning the crisis into an opportunity to learn how to face the crisis strung and It is conveyed through letters to become a book form ” Volunteer Ants Rescue the Covid 19 Crisis ” so that society can learn and develop together because we ” Volunteer Ants ” will not leave anyone behind.

Read EBOOK link : http://online.anyflip.com/slpro/frho/mobile/index.html

COVID-19: INFORMATION AND UPDATES FOR THE KMUTT COMMUNITY