มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากศูนย์ EESH สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักเคเอ็กซ์และกลุ่มนักศึกษาผู้นำ Green Heart ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม AD-909 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยายเรื่องระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องระบบการบริการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 13 ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ Facebook iconfacebookTwitter icontwitterLINE iconline

สามเณรรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) นำโดย คณะวิทยากรจากศูนย์ EESH พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา Green Heart จัดกิจกรรม สามเณรรักษ์โลก ให้แก่สามเณรเพชรกล้า รุ่น 18 สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โดยคณะวิทยากรและกลุ่มนักศึกษา Green Heart จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบความยั่งยืน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ผ่านกิจกรรมเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในระดับชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 13 ที่มุ่งเน้นดำเนินมาตรการการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และเป้าหมายที่…

พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) คุณนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ และคุณอภิชาติ ธรรมจารย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U” ในวันพุธที่ 29 และวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ International Learning Space ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ จัดโดยศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้นักศึกษา มีความตระหนักและมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อประเด็นหรือปัญหาต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Facebook iconfacebookTwitter icontwitterLINE iconline

KMUTT 60 Earth Hour 2023 ” Biggest Hour for Earth “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” ในปีนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 20.3021.30 น. ด้วยการรณรงค์ให้อาคารภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาคม มจธ. ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30…

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. บางมด

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการมจธ.บางมด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องจำรัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่องระบบการบริหารจัดการพลังงาน กาจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนนำไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (KMUTT Carbon Neutrality 2040) ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030 ในเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายที่ 12…

EESH ร่วมกับ CIC จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025(2017) ในหลักสูตรที่ 3 เรื่องการเขียนเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17025 :2017 Quality document writing

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม ISO/IEC 17025(2017) ในหลักสูตรที่ 3เรื่องการเขียนเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 Quality document writing เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม UX 702 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 7 หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อการเขียนเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 Quality document writing จำนวน 1 วัน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจการเขียนเอกสารคุณภาพสำหรับการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นข้อกำหนดที่สำคัญหนึ่งและเป็นปัญหาสำหรับผู้เริ่มทำระบบคุณภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจัยที่มีความต้องการพัฒนาห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ วิจัยและบริการ โดยใช้เทคนิคการสอนทั้งการบรรยาย ทำแบบฝึกหัด สาธิต ฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษางานกลุ่มและนำเสนอผลงาน อันจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนทักษะและแนวทางการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3…

Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 730 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15…

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา หอพักนักศึกษา มจธ.บางมด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงเขตราษฎร์บูรณะ มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับ บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ Facebook iconfacebookTwitter icontwitterLINE iconline