News

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะยังคงมีขวัญ และกำลังใจ ในการที่จะตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ทั้งผ่านการเรียนรู้ทางระบบออนไลน์กับทีมอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่ล้วนมุ่งมั่น และตั้งใจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพวกเราทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่อีกต่อไป ผมขอขอบคุณที่นักศึกษาทุกคนเข้าใจ และยอมรับข้อจำกัดต่างๆ แล้วก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างเชื่อมั่น มหาวิทยาลัยจะปรับมาตรการที่เชื่อว่าดีที่สุดในห้วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผมยินดีที่จะรับฟัง ทุกข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยก็พร้อมในการให้การสนับสนุนเต็มกำลัง”

“Together We are Stronger”