News

เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมมือกับศูนย์ EESH  พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้นำโครงการ Green Heart Team  จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างผู้นำให้กับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการ Train  of the Trainer  60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง CPE1104 อาคารวิศววัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ แนวทางการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ” พร้อมด้วยกิจกรรม Workshop “จัดทำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (iCheck)” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงได้ทราบปริมาณค่าฝุ่นละออง พร้อมกับหาแนวทางป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ยังเป็นการขยายผลและองค์ความรู้ที่ดีออกสู่ชุมชนและสังคมนำไปสู่แนวทางในการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมต่อไปซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี.