News

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ที่ร่วมกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ. ประจำปีการศึกษา 2562  โดยศูนย์ EESH ได้จัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs 2030   Green & Clean Campus ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่ดีให้กับนักศึกษารวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  เช่นการให้บริการยืม – คืนจักรยาน  กิจกรรมจักรยาน  ณ อาคาร Green Society  กิจกรรมครั้งนี้ผู้ปกครองได้ชื่นชมต่อการจัดการระบบที่ดีของมหาวิทยาลัย และได้ให้ความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป   ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี