News

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวนามัย (EESH) จัดทำ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hand on ระบบการจัดการสารเคมี และระบบการจัดการของเสียอันตราย มจธ.สำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัตตบงกช  มจธ.บางขุนเทียน โดยมีคณะวิทยากรฝ่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากศูนย์ EESH บรรยายในหัวข้อระบบบริหารจัดการสารเคมีตามระบบ มจธ. และระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ. หลังจากนั้นได้เข้าเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามระบบ มจธ. การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ด้านระบบบริหารจัดการสารเคมี สารอันตรายและระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย มจธ.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดขยายผล และเป็นการพัฒนาบุคลากรมจธ.ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 11 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ