News

เมื่อวันที่31ตุลาคม2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH ) นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้ช่วยรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสำนักงานขตทุ่งครุ ในโอกาสที่มจธ.ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบยอดเยี่ยมระดับเพชรน้ำเอก ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียวที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เมื่อปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมจธ.และกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมจธ.ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครในการสร้างเครือข่ายGreen community และ Green School Network ที่เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากพลาสติก Say no to Single use plasticsโดยส่งเสริมให้นักศึกษาGreen heartของ มจธ.ทำกิจกรรมเผยแพร่และขยายผลไปยังชุมชนสังคมใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030  เป้าหมายที่ 17 พัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน