Train of the Trainer ESPReL มจธ.ราชบุรี

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับ มจธ. ราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมชี้แจงโครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL มจธ.ราชบุรี   เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560  โดยมี ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยตาม ESPRel Checklist  โดยมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ทำงานกับห้องปฏิบัติการ ของ มจธ.ราชบุรี เข้าร่วมกว่า 50  คน ร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL ของ มจธ. ราชบุรี ที่ทางสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะใช้เป็นกลไกหนึ่งในการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในแต่ละห้องปฏิบัติการได้เตรียมความพร้อมต่อนโยบายดังกล่าวและถือเป็นการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยอย่างในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสู่การเป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามนโยบายของ มจธ.ต่อไป 

Facebook comments