Train of the Trainer ด้านความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคุณธนาคาร คุ้มภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ ฝึกอบรม Train of the Trainer ด้านความปลอดภัย ให้กับ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 โดยมี ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสร้างทีมวิทยากรตัวคูณในการฝึกทักษะด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลองเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เตรียมความพร้อมและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดขยายผลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing และ Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่คำนึงถึงการทำงานอย่างปลอดภัย

 

Facebook comments