Repair Cafe @KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนซ่อมอุปกรณ์เก่าภายใต้โครงการ Repair Cafe @KMUTT Pre launch activities เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมทั้งช่างอาสาผู้เชี่ยวชาญจากมจธ.บางขุนเทียน ชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้ ชมรมจักรยานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชมรมจักรยานมจธ ชมรมจักรยานสีเขียว ภาตวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 3C Project บริษัทจีคอม จำกัด และบริษัทอินโนเวชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นช่างอาสาบริการสอนให้คำปรึกษา สอนตรวจสอบและสอนซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดให้ฟรี ทั้งในส่วนของจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เช่น หม้อหุงข้าว เตารีด และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจจำนวนกว่า 100 คน และนำอุปกรณ์มารับบริการจำนวน 72 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบๆ มจธ.ได้เรียนรู้วิธีการใช้การดูแลรักษา ทั้งยังพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างมดรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่เป็น Social Change Agent ออกสู่สังคมไทย มุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน Goal 11 Sustainable and Communities Goal 12 Responsible consumption และ Goal 13 Climate Action

Facebook comments