Green Bike Camp “พี่ชวนน้องปั่น สานต่อปณิธานของพ่อ สร้างฝายชะลอน้ำ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว ชุมนุมจักรยาน มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรม "พี่ชวนน้องปั่น สานต่อปณิธานของพ่อ สร้างฝายชะลอน้ำ" ครั้งที่ 5 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เพื่อเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และแหล่งต้นน้ำในพื้นที่ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. บางมด กับนักศึกษา ชมรมจักรยาน มจธ. ราชบุรี ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานไปสร้างฝายชะลอน้ำ และร่วมใจกันทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่อุทยาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี โดยกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 : Good health and wellbeing Goal 13 : Climate Action และ Goal 15 : Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน

Facebook comments