EESH ฝึกอบรม Train of the Trainer การประเมินความเสี่ยงภัย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สทภ .บางขุนเทียน และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ มจธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train of the trainer  การตรวจสอบความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงภัยห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมี ดร.ชินพงศ์ วังใน  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงภัยในอาคารห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หลังจากนั้นได้เข้าสำรวจประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ วิจัย ภายใน มจธ. บางขุนเทียน จำนวน 8 ห้องปฏิบัติการ  การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ มจธ. ได้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงภัยของห้องปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคณะทำงานของการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และพัฒนาระบบความปลอดภัยภายใน มจธ.ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า 60 คน

Facebook comments