EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมพัฒนาบุคลากรให้บริการ

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH  ร่วมกับ มจธ. ราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมพัฒนาบุคลากรให้บริการ การให้บริการแบบมืออาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560   เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยและวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ.  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง  กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 52  คน

 

Facebook comments