วันสิ่งแวดล้อมโลก @มจธ.บางมด

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) สำนักบริหารอาคารสถานที่ นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และคณะจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ธีม " Connecting People to Nature เชื่อมสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้ เชื่อมสายใยกับธรรมชาติ " เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษา บุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนนาหลวง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียนราษฏร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) ร่วมปั่นจักรยานไปปลุกต้นไม้ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษา กว่า 150 คนหลังจากนั้นคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH ได้ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะผ่านกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการขยะแบบครบวงจร ขยายผลการจัดการจากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการทำความดีให้กับชุมชนและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงอันเป็นภาระกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

Facebook comments