การจัดการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดทำโครงการฝึกอบรมระบบการจัดการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL ตามข้อกำหนดของ วช. และ Train of the trainer ด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มจธ. เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น คุณธนาคาร คุ้มภัย ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ ESPReL Checklist และ คุณอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย มจธ. หลังจากนั้นได้เข้าเรียนรู้ และฝึกภาคปฏิบัติการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามระบบ มจธ. การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปดำเนินการให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐาน และส่วนหนึ่งภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ของ วช.และ มจธ. โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า 60 คน

Facebook comments