Message from the President

สารจากอธิการบดี
ถึงนักศึกษา มจธ.

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานตามกรอบการตรวจสอบความพร้อมทำงานของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงและประยุกต์แผนตามกรอบการทำงานของ Department of Health and Human Services (HHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในภาวะวิกฤตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ COVID-19 มจธ.” แต่งตั้ง “ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ดาวน์โหลด คำสั่งตั้งศูนย์ COVID-19…

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก หากมีนักศึกษาหรือบุคลากร เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มดังกล่าว หยุดเรียน หยุดทํางาน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วันนับจากที่เดินทางถึงประเทศไทย ให้รีบไปพบแพทย์ที่กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ อ่านประกาศทางมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ http://bit.ly/COVID-KMUTT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. โทร. 0-2470-8441-6 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 FacebookTwitterLine

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง​อันเป็นประโยชน์ ไวรัส COVID-19

การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข27 กุมภาพันธ์ 2563 FacebookTwitterLine

ขั้นตอนการสวมใส่หน้ากากให้ถูกต้อง

วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ให้ถูกต้องกันบ้าง เพื่อการป้องกันและช่วงกรองฝุ่นPM 2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5 ในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศมาตรการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากอนุภาค PM 2.5

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ รับมือฝุ่น PM2.5

มจธ.จัดทำคู่มือรับมือฝุ่น PM2.5 ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนได้ศึกษา สามารถศึกษาคู่มือ “วิธีรับมือฝุ่น PM 2.5” ได้ที https://tinyurl.com/KMUTTManualPM2-5

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในการวัดค่าฝุ่น PM2.5 และการวิเคราะห์จุดHot Spot

มจธ.บางขุนเทียนโดยเครือข่ายเฝ้าระวังPM2.5 ได้ดำเนินการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง พร้อมส่งเอกสารเผยแพร่เพื่อเตือนอันตรายและให้ความรู้ถึงวิธีการรับมือPM2.5