ชมรมจักรยานสีเขียว ร่วมงาน “ขยับกาย ขยายความสุข”

4

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. พร้อมด้วย ผศ. สุรพล  ตุ้มนาค และนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว เข้าร่วมงาน “ขยับกาย ขยายความสุข” จัดโดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมในงานมีการให้ความรู้และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการบริโภคอย่างสมดุล โดยผู้เชี่ยวชาญและดารา นักฟุตบอลชื่อดังที่ออกกำลังกายเป็นประจำมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ Active Campus Network คือเครือข่ายชมรมจักรยานในมหาวิทยาลัย 12 แห่งที่มาทำงานด้านการสร้างสังคมจักรยานร่วมกัน โดยการสนับสนุนของ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา และนิตยสาร a day และเป็นพันธมิตรของงานนี้

Read more…

มจธ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ BioAsia 2015

2172713250492

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ BioAsia 2015 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เมืองไฮดาราบัด ประเทศอินเดียซึ่งประเทศไทยเป็นพันธมิตรร่วมจัดงานดังกล่าว โดย มจธ. เข้าร่วมแสดงผลงานและเผยแพร่งานบริการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ วัคซีนสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ในเวทีโลกที่ใช้โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ NBF  โดยมี คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการTCELS นำทีมคณะอาจารย์จาก มจธ. นำโดย ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ และดร.พนิต  กิจสุบรรณ  รวมทั้งภาคเอกชนที่มีศักยภาพไปร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศอินเดีย จีน เวียดนาม เกาหลี สเปนและอังกฤษ ให้ความสนใจร่วมมือกับประเทศไทยในการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคและเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยในโอกาสต่อไป

Read more…

EESH สร้างมดรุ่นใหม่ (Green Heart) ในรายวิชา GEN 111

IMG_2735 (1)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใน รายวิชาGEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living ) ในหัวข้อ Green living @ KMUTT  ด้านต่างๆ ในหัวข้อประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านพลังงาน และด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำโครงงาน เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แก่ตนเองพร้อมขยายต่อไปยังชุมชนและสังคม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังและลงพื้นที่สำรวจมหาวิทยาลัยกว่า 700 คน

Read more…

EESH ต้อนรับ Green Heart รุ่นเยาว์

S__8036364

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จำนวน 15 คน ในการเข้ามาเรียนรู้ ณ  ตึก Green Society  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติในเรื่อง การคัดแยกขยะ ตามระบบ มจธ. กิจกรรมขยะแลกแต้ม Cycle to Recycle  และยังได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้จักรยานภายในตึก รวมทั้งเรื่องระบบการจัดการพลังงานของ มจธ. อีกด้วย  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) และเน้นการเรียนผ่านการปฏิบัติจริงและมีประสบการณ์ด้วยตนเอง” และขยายผลต่อครอบครัว และสังคมต่อไป

Read more…

KMUTT – Community Engagement: พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) ในพื้นที่ด้อยโอกาส

8

เมื่อวันที่ 20 – 25 มกราคม 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ได้จัดกิจกรรม  “พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) “ในพื้นที่ด้อยโอกาสต้นแบบ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้านใกล้เคียงและนักเรียนจำนวน  400 คน  จากทั้งหมด 4 โรงเรียนประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด  โรงเรียนบ้านคาหาน  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยผา  เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสร้างเครือข่ายปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน …

Read more…