“ชาว มจธ. ร่วมใจ ปิดไฟ ให้โลกพัก”

11048644_833144376764635_4140945478433823197_n

ด้วยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดกิจกรรม “ปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2015)” ใันวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. จึงอยากสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนในภาพรวมของกรุงเทพ เห็นกิจกรรมดีๆ Green Heart แบบนี่เราก็เลยไม่อยากรอช้าครับ เรามาสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อโลกของเรากันครับ

Read more…

KMUTT Bike Camp@ราชบุรี ครั้งที่ 2

DSC_0614

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558  ชมรมนักศึกษาจักรยานสีเขียว มจธ. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางจากมจธ. บางมด-ราชบุรี ในระยะทาง 156 กิโลเมตรเพื่อจัดกิจกรรม KMUTT Bike Camp@ราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (มจธ.ราชบุรี) และล้อมรักรีสอร์ท โดยมีการสอนการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย การซ่อมซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน สอนปั่นจักรยานขึ้นเขา  โดยได้เชิญทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของชมรมนักศึกษา และเป็นการสร้างสังคมจักรยานให้เกิดขึ้นภายใน มจธ.ราชบุรี โดยมีนักศึกษาของมจธ.บางมด-ราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

Read more…

นักศึกษา มจธ.บางมด-ราชบุรี รวมพลังปั่นไปทำแนวกันไฟป่า ศึกษาธรรมชาติ เขตเทือกเขาตะนาวศรี

IMG_6523

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558  ผศ. สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจักรยาน พร้อมด้วยนักศึกษาจาก มจธ.บางมด-ราชบุรี จำนวนกว่า 120 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทำแนวกันไฟป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในเส้นทางการปั่นจักรยานทั้งสิ้น 18 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับทราบถึงปัญหาเรื่องไฟป่า รวมทั้งวิธีการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติจากผืนป่าในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีและได้รับประสบการณ์ดีๆที่จะนำมาจัดทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืนสืบไป โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายชมรมจักรยาน Active Campus Network  บริษัทโคคาโคล่าประเทศไทย จำกัด และ A Day

Read more…

Safety Training @ KMUTT Ratchaburi

DSC_0151

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  โดย ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และคณะ จัดฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง  ให้กับอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  ณ มจธ. ราชบุรี และทำการทดสอบ Safety test เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดให้ได้ Safety Card ตามระบบความปลอดภัยในการทำงานของ มจธ. เพื่อใช้ในการเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 198 คน

Read more…

EESH ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำงานอย่างปลอดภัยใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 (1)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) นำโดย ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ EESH  และคณะ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการคัดแยกขยะของ มจธ. และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในด้านการทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การศึกษาราชบุรี  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนดูแลสวน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

Read more…